Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fokus på förvaltning, utveckling och förvärv av fastigheter. Företaget skapar värden genom att erbjuda attraktiva och hållbara miljöer för arbete, boende och fritid. Atrium Ljungberg är engagerat i att minska sin miljöpåverkan och arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor inom energi, avfall och transporter.

Bransch

Kontors-REITs

Omsättning (2023)

3 440 000 000 SEK

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

11 547

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

140

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

1 594

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

9 813

Atrium Ljungberg rapporterar 8 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

4 815

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

2 437

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

853

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

57

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

162

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

34

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

54

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

1 401

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Biogena utsläpp
(ton CO₂e)

Biogena utsläpp är koldioxidutsläpp som uppstår från icke-fossila (sk. förnybara) källor, som tex förbränning av biobränslen eller biprodukter vid pappersmassatillverkning. Enligt GHG-protokollet redovisas dessa utsläpp separat från scope 1-3, eftersom de är aktiv del av kolets kretslopp.

205

Mål

 • Halvera klimatavtryck från planerade projekt

  Fram till 2025

 • 75% minskning av klimatavtryck från planerade projekt

  Fram till 2030

 • 22% lägre klimatavtryck i förvaltningen

  Fram till 2025

Initiativ

 • Klimatanpassning av fastigheter

  Alla våra fastigheter är klimatanpassade senast 2030.

 • Halverat klimatavtryck från projekt

  Halverat klimatavtryck från planerade projekt till 2025 och 75% minskning till 2030.

 • Cirkulär materialanvändning

  20% cirkulär materialanvändning vid byggprojekt (HGA, ROT & NYP) 2030.