Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Balder

Balder är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kontor, handel, industri/logistik och andra fastigheter i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Företaget strävar efter att skapa levande och trygga områden där hyresgäster trivs och stannar kvar. Balder arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och har som mål att minska sin miljöpåverkan genom att reducera utsläpp av växthusgaser och minimera användningen av energi, vatten och material.

Bransch

Diversifierade REITs

Omsättning (2023)

11 944 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

1 194

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

241 377

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

1 375

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

57 641

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

182 361

Balder rapporterar 12 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

2 499

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

116 317

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

12 522

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

8 083

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

1 656

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

333

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

1 604

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

16

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

4 231

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

755

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

32 246

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

2 099

Mål

 • Halvera utsläppen i den egna verksamheten (Scope 1 och 2)

  Fram till 2030

 • Minska utsläppen i värdekedjan (Scope 3) per kvadratmeter

  Fram till 2030

 • Uppnå nettonollutsläpp i hela värdekedjan (Scope 1, 2 och 3)

  Fram till 2045

Initiativ

 • Minska energianvändning

  Strukturerat arbete för att minimera användningen av energi, vatten och material, samt uppkomsten av avfall. Bolaget ska reducera utsläpp av växthusgaser.

 • Ökad jämlikhet och mångfald

  Fortsatt arbete för ökad jämlikhet och mångfald i egen verksamhet och i värdekedjan. Tydlig kravställning för att främja goda arbetsvillkor och arbetsrelaterade rättigheter i bolagets leverantörsled.

 • Förebyggande arbete mot korruption

  Förebyggande arbete mot korruption och mutor. Fortsatt arbete med företagskultur, utbildning i uppförandekod och policyer, samt uppföljning av leverantörer och samarbetspartners.