Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Bure Equity

Bure Equity är ett svenskt investmentbolag som investerar i både noterade och onoterade företag. Bolaget fokuserar på att skapa långsiktigt värde genom aktivt ägande och stöd till ledningsteam i deras strategiska utveckling. Bure Equity erbjuder en struktur och gemensamma principer för riskhantering och regelefterlevnad, vilket ger en säker plattform för att utveckla nischade och aktiva fondstrategier.

Bransch

Tillgångsförvaltning och förvaringsbanker

0

Antal anställda (2023)

21

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

2 090

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

0

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

1

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

2 089

Bure Equity rapporterar 1 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

2 026

Mål

 • Minska utsläppen från Scope 1 och 2 genom ökad användning av förnybara energikällor

 • Samla in och utvärdera Scope 3-utsläppsdata från värdekedjan för att sätta klimatmål

 • Fortsätta förbättra datatäckningen för att möjliggöra uppföljning och målsättning

Initiativ

 • Implementering av ny plattform för hållbarhetsrapportering

  Bure implementerade en ny plattform för rapportering och analys av hållbarhetsdata som en del av förberedelserna för EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

 • Införande av hållbarhetsmål i incitamentsprogram

  Hållbarhetsmål infördes i Bures incitamentsprogram för anställda.

 • Vitrolifes åtagande till Science Based Targets initiative (SBTi)

  Vitrolife blev det andra företaget i Bures portfölj att åta sig Science Based Targets initiative (SBTi) och arbetar med utsläppsminskningsmål i linje med Parisavtalet.