Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Diös

Diös är ett fastighetsbolag med fastighetsbestånd som huvudsakligen är placerat centralt i svenska städer. Företaget fokuserar på hållbart byggande och förvaltning samt arbetar aktivt med att minska sin klimatpåverkan genom energieffektiviseringar och användning av fossilfri energi.

Bransch

Fastighetsutveckling

Omsättning (2023)

2 276 000 SEK

Antal anställda (2023)

100

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

6 413

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

495

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

5 118

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

800

Diös rapporterar 2 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

746

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

55

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Halvera koldioxidutsläpp inom scope 1 och 2

  Fram till 2030

 • Nå nettonollutsläpp

  Fram till 2045

 • Årlig energieffektivisering om 3 procent

  Fram till 2023

 • 55 procent gröna fastigheter

  Fram till 2026

Initiativ

 • Halvera koldioxidutsläppen till 2030

  Målet är att halvera koldioxidutsläppen till senast 2030 på vägen mot nettonoll 2045. Målet är granskat och godkänt av Science Based Target initiativet (SBTi).

 • Fasa ut köldmediekyla

  Proaktivt ersätta köldmediekyla med mer hållbara val såsom frikyla, fjärrkyla eller naturliga köldmedier.

 • 100 procent eldriven servicebilflotta

  Byta ut hela servicebilflottan till eldrivna bilar.

 • 100 procent fossilfri energi

  Säkerställa att all köpt energi är fossilfri, genom dialog med energileverantörer för att exempelvis torv fasas ut enligt plan.

 • Ökad andel förnyelsebar energi från solceller

  Öka andelen förnyelsebar energi genom installation av fler solceller på företagets fastigheter.

 • Lokala återbruksprojekt

  Ansluta till lokala återbruksprojekt för synergier på regional nivå och minska klimatpåverkan genom materialåterbruk.

 • Förbättra avfallshantering för hyresgäster

  Förbättra förutsättningar för hyresgästers avfallshantering och miljövänliga transporter.