Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Epiroc

Epiroc är ett globalt företag som erbjuder innovativa och hållbara lösningar för gruv- och infrastrukturindustrin. Företaget utvecklar och tillverkar borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning samt tillhandahåller service och eftermarknadslösningar. Epiroc strävar efter att förbättra produktiviteten, säkerheten och energieffektiviteten för sina kunder.

Bransch

Industriella maskiner och tillbehör

Omsättning (2023)

61 246 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

18 211

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

5 780 000

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

10 000

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

17 000

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

5 753 000

Epiroc rapporterar 2 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

114 000

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

5 653 000

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Biogena utsläpp
(ton CO₂e)

Biogena utsläpp är koldioxidutsläpp som uppstår från icke-fossila (sk. förnybara) källor, som tex förbränning av biobränslen eller biprodukter vid pappersmassatillverkning. Enligt GHG-protokollet redovisas dessa utsläpp separat från scope 1-3, eftersom de är aktiv del av kolets kretslopp.

7 000

Mål

 • Erbjuda ett komplett utbud av utsläppsfria produkter

  Fram till 2030

 • Halvera CO2e-utsläppen från sålda maskiner

  Fram till 2030

 • Halvera CO2e-utsläppen från transporter

  Fram till 2030

Initiativ

 • Halvera CO2e-utsläpp

  Vi strävar efter att halvera våra CO2e-utsläpp i verksamheten, transport, för relevanta leverantörer och i användningsfasen av våra produkter för att hjälpa till att bekämpa klimatförändringar.

 • Öka andelen förnybar energi

  Vi strävar efter att öka andelen förnybar energi och begränsa energianvändningen totalt sett i våra verksamheter genom att lansera ett energieffektivitetsprogram.

 • Minska vattenförbrukning

  Vi strävar efter att minska vattenförbrukningen i våra verksamheter, särskilt i områden med vattenbrist, och stödja lokala samhällen i att förbättra vatten- och sanitetsförvaltning genom initiativet 'Water for All'.