Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

JM

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Företaget grundades 1945 och har sitt huvudkontor i Solna, Sverige. JM utvecklar bostäder och bostadsområden i attraktiva lägen med fokus på hållbarhet och kvalitet. Företaget är verksamt i Sverige, Norge och Finland och har en stark position på den nordiska marknaden.

Bransch

Bygg och anläggning

Omsättning (2023)

15 969 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

2 193

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

70 105

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

2 753

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

953

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

66 399

JM rapporterar 7 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

54 863

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

1 197

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

4 664

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

169

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

83

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

4 584

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

839

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Biogena utsläpp (ton CO₂e)

Biogena utsläpp är koldioxidutsläpp som uppstår från icke-fossila (sk. förnybara) källor, som tex förbränning av biobränslen eller biprodukter vid pappersmassatillverkning. Enligt GHG-protokollet redovisas dessa utsläpp separat från scope 1-3, eftersom de är aktiv del av kolets kretslopp.

1 954

Mål

 • Minska utsläppen med 85 procent från 2022 till 2030

  Fram till 2030

 • Minska energianvändningen i svenska bostäder med 40 procent från 2008

  Fram till 2023

 • Minska klimatpåverkande utsläpp till nära noll år 2030

  Fram till 2030

Initiativ

 • Minska klimatpåverkan

  JM strävar efter att minimera klimatpåverkan genom att reducera direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser i hela byggnadens livscykel.

 • Energieffektiva bostäder

  Utveckling av energieffektiva bostäder för att minska energiförbrukningen och därmed utsläppen.

 • Resurseffektivitet

  Eftersträva resurseffektivitet i en materialintensiv verksamhet genom att optimera användningen av material och minska avfall.