Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

LKAB

LKAB är ett svenskt gruvföretag som huvudsakligen är verksamt inom järnmalmsindustrin. Företaget är en av världens ledande producenter av högkvalitativ järnmalm och har en betydande roll i den globala järn- och stålindustrin. LKAB arbetar även med specialprodukter och har verksamheter inom logistik, fastigheter och återvinning av restprodukter. Företaget är engagerat i hållbarhetsfrågor och följer EU:s taxonomiförordning för att säkerställa att dess verksamheter bidrar till miljömålen.

Bransch

Diversifierade metaller och gruvdrift

Omsättning (2023)

42 923 SEK

Antal anställda (2023)

4 640

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

645 300

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

637 200

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

8 100

LKAB rapporterar 0 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Biogena utsläpp
(ton CO₂e)

Biogena utsläpp är koldioxidutsläpp som uppstår från icke-fossila (sk. förnybara) källor, som tex förbränning av biobränslen eller biprodukter vid pappersmassatillverkning. Enligt GHG-protokollet redovisas dessa utsläpp separat från scope 1-3, eftersom de är aktiv del av kolets kretslopp.

50 300

Mål

 • Minska koldioxidutsläppen i den egna verksamheten med 25% jämfört med basåret 2020

  Fram till 2030

 • Eliminera koldioxidutsläpp genom att ställa om till koldioxidfria processer och produkter

  Fram till 2045

 • Minska energianvändningen till 154 kWh per ton färdig produkt

  Fram till 2030

Initiativ

 • Omställning för ett hållbart klimat

  LKAB arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan genom att implementera hållbara teknologier och processer.

 • Säkrad energiförsörjning

  LKAB strävar efter att säkerställa en hållbar och pålitlig energiförsörjning för sina verksamheter.

 • Cirkularitet och resurseffektivitet

  LKAB fokuserar på att öka cirkulariteten och resurseffektiviteten i sina produktionsprocesser.