Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Lundin Mining Corp.

Lundin Mining är ett internationellt gruvföretag som bedriver verksamhet i flera länder. Företaget är engagerat i utvinning av basmetaller som koppar, zink, bly och nickel. Lundin Mining strävar efter att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt och har implementerat flera initiativ för att minska sin miljöpåverkan och främja socialt ansvarstagande.

Bransch

Diversifierade metaller och gruvdrift

Antal anställda (2022)

5 018

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2022

(ton CO₂e)

1 233 006

Rapporterade utsläpp 2022 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

455 142

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

402 976

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

374 888

Lundin Mining Corp. rapporterar 0 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Biogena utsläpp (ton CO₂e)

Biogena utsläpp är koldioxidutsläpp som uppstår från icke-fossila (sk. förnybara) källor, som tex förbränning av biobränslen eller biprodukter vid pappersmassatillverkning. Enligt GHG-protokollet redovisas dessa utsläpp separat från scope 1-3, eftersom de är aktiv del av kolets kretslopp.

14 775

Mål

 • Minska Scope 1 och Scope 2 utsläpp med 35% jämfört med justerat 2019 års basutsläpp

  Fram till 2030

 • Minska Scope 1 och Scope 2 utsläpp med nästan 15% jämfört med justerat 2019 års basutsläpp

  Fram till 2022

 • Bidra till Sveriges nationella plan för att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser

  Fram till 2045

Initiativ

 • Stärka interna kompetenser för sociala prestandastandarder

  Sätta tydliga förväntningar på sociala prestandastandarder och stärka våra interna kompetenser och färdigheter för att följa dem.

 • Implementera nyckelinitiativ som Copper Mark™ och GISTM

  Stödja implementeringen av nyckelinitiativ och utveckla tydliga mål för att främja Lundin Minings hållbarhetsstrategi.

 • Integrera social prestanda i företagets strategi

  Integrera social prestanda i företagets övergripande strategi och dagliga affärsverksamhet.