Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

OKQ8 Scandinavia

OKQ8 är ett ledande drivmedels- och energibolag i Skandinavien. Företaget erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom drivmedel, energi, och hållbar mobilitet. OKQ8 arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och strävar efter att minska sin miljöpåverkan genom att använda förnybar energi och implementera energieffektiva lösningar.

Bransch

Olje- och gasraffinering och marknadsföring

Antal anställda (2023)

4 136

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

8 672 015

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

850

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

915

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

8 670 250

OKQ8 Scandinavia rapporterar 7 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

1 895 118

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

2 153

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

6 808

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

1 998

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

145

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

6 748 024

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

16 003

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Biogena utsläpp
(ton CO₂e)

Biogena utsläpp är koldioxidutsläpp som uppstår från icke-fossila (sk. förnybara) källor, som tex förbränning av biobränslen eller biprodukter vid pappersmassatillverkning. Enligt GHG-protokollet redovisas dessa utsläpp separat från scope 1-3, eftersom de är aktiv del av kolets kretslopp.

1 259 768

Mål

 • Minska CO2e-utsläppen i Scope 1 och 2 med minst 90 procent

  Fram till 2025

 • Nå nettonoll CO2e-utsläpp

  Fram till 2035

 • Minska CO2e-utsläppen i Scope 3 med minst 90 procent

  Fram till 2035

Initiativ

 • Använda förnybar energi i stationsnätverket

  Genom att installera förnybara energilösningar som solpaneler i stationsnätverket kan vi öka vår användning av förnybar el och även sälja den till elnätet för att därigenom öka tillgången till förnybar el samtidigt som vi minskar våra växthusgasutsläpp i Scope 2.

 • Erbjuda förnybara och koldioxidsnåla drivmedel

  Genom att erbjuda våra kunder förnybara och koldioxidsnåla drivmedel hjälper vi dem att ställa om till ett fossilfritt samhälle samtidigt som vi minskar våra egna utsläpp av växthusgaser i Scope 3.

 • Locka och bibehålla en kompetent personalstyrka

  Genom att vara en attraktiv arbetsgivare som vill leda omställningen till ett fossilfritt samhälle kan vi locka till oss och bibehålla en kompetent personalstyrka.