Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Pandox

Pandox är ett ledande hotellfastighetsbolag med fokus på ägande och förvaltning av hotellfastigheter i norra Europa. Företaget äger och förvaltar hotellfastigheter i flera länder, inklusive Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Belgien, Storbritannien och Irland. Pandox affärsmodell inkluderar både hyresavtal och operatörsverksamhet, vilket ger en diversifierad intäktsbas.

Bransch

Hotell- och resort-REITs

Omsättning (2023)

57 226 SEK

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

105 097

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

5 435

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

4 546

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

95 116

Pandox rapporterar 3 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

42 253

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

2 083

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

50 774

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska utsläppen av växthusgaser i vår egen verksamhet (Scope 1 och 2) med 42 procent till 2030.

  Fram till 2030

 • Minska utsläppen i hyressegmentet (Scope 3) med 25 procent till 2030.

  Fram till 2030

 • Fasa ut olja och gas i utvalda fastigheter.

Initiativ

 • Klimatmål och energieffektivisering

  Vi bidrar genom att ha tydliga klimatmål och arbetar för att förbättra energieffektiviteten samt övergå till en större andel förnybar energi.

 • Resurseffektiva fastigheter

  Pandox viktigaste bidrag till en hållbar omställning är att skapa resurseffektiva fastigheter och hållbara verksamheter.

 • Vetenskapligt baserade mål

  Fokus på vetenskapligt baserade mål, grön finansiering och mångfald och inkludering.