Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

SBB

SBB, eller Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, är ett ledande fastighetsbolag i Norden med fokus på samhällsfastigheter och bostäder. Företaget arbetar med att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter som bidrar till samhällsnytta, såsom skolor, vårdcentraler och äldreboenden. SBB strävar efter att vara en långsiktig och hållbar aktör inom fastighetssektorn och har en stark betoning på social och miljömässig hållbarhet.

Bransch

Flerfamiljs-REITs

Omsättning (2023)

12 345 SEK

Antal anställda (2023)

303

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

42 175

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

988

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

9 468

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

31 719

SBB rapporterar 7 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

14 213

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

1 292

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

1 983

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

942

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

43

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

10

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

12 500

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Biogena utsläpp
(ton CO₂e)

Biogena utsläpp är koldioxidutsläpp som uppstår från icke-fossila (sk. förnybara) källor, som tex förbränning av biobränslen eller biprodukter vid pappersmassatillverkning. Enligt GHG-protokollet redovisas dessa utsläpp separat från scope 1-3, eftersom de är aktiv del av kolets kretslopp.

80

Mål

 • Minska utsläpp i Scope 1–2 med 25 procent till år 2025 och 60 procent till år 2030 jämfört med basår 2020.

  Fram till 2030

 • Minska utsläppen i Scope 3 med 30 procent till 2025 och med 60 procent till år 2030 jämfört med basår 2020.

  Fram till 2030

 • Minska energianvändningen med fem procent per år i jämförbart bestånd.

Initiativ

 • Minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi

  SBB har som mål att minska energianvändningen med fem procent per år i jämförbart bestånd och öka andelen förnybar energi.

 • Minska koldioxidutsläpp

  SBB har satt upp mål att minska utsläpp i Scope 1–2 med 25 procent till år 2025 och 60 procent till år 2030 jämfört med basår 2020.

 • Öka produktionen av förnybar el

  SBB har under 2023 driftsatt en solelspark som väntas bidra med 10 GWh förnybar el per år.