Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag. Företaget är verksamt inom byggverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell fastighetsutveckling och förvaltningsfastigheter. Skanska strävar efter att skapa hållbara lösningar och har ett starkt fokus på miljömässig och social hållbarhet i sina projekt.

Bransch

Bygg och anläggning

Omsättning (2023)

167 168 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

10 000

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

1 176 000

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

146 000

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

16 000

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

1 014 000

Skanska rapporterar 5 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

709 000

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

41 000

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

3 000

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

15 000

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

246 000

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Biogena utsläpp
(ton CO₂e)

Biogena utsläpp är koldioxidutsläpp som uppstår från icke-fossila (sk. förnybara) källor, som tex förbränning av biobränslen eller biprodukter vid pappersmassatillverkning. Enligt GHG-protokollet redovisas dessa utsläpp separat från scope 1-3, eftersom de är aktiv del av kolets kretslopp.

49 000

Mål

 • Minska koldioxidutsläppen från egen verksamhet (scope 1 och 2) med 70% jämfört med 2015

  Fram till 2030

 • Minska koldioxidutsläppen i värdekedjan (scope 3) med 50% jämfört med 2020

  Fram till 2030

 • Uppnå netto noll-utsläpp i hela värdekedjan

  Fram till 2045

Initiativ

 • Netto noll-koldioxidutsläpp

  Skanska har som mål att nå netto noll-koldioxidutsläpp i sin egna verksamhet och i sin värdekedja (scope 1, 2 och 3) senast 2045.

 • Minskning av koldioxidutsläpp i utvecklingsenheter

  För våra utvecklingsenheter är delmålet en 70-procentig minskning av koldioxidutsläpp från den egna verksamheten (scope 1 och 2) senast 2030 och en 50-procentig minskning av koldioxidutsläppen i värdekedjan (scope 3) senast 2030.

 • Minskning av koldioxidutsläpp i byggverksamhetsprojekt

  För vår Byggverksamhets projekt med externa kunder, är delmålet en 70-procentig minskning av koldioxidutsläpp från den egna verksamheten (scope 1 och 2) senast 2030.