Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Swedish Orphan Biovitrum

Sobi (Swedish Orphan Biovitrum AB) är ett internationellt biofarmaceutiskt företag specialiserat på behandling av sällsynta sjukdomar. Företaget utvecklar, registrerar, distribuerar och marknadsför läkemedel för dessa sjukdomar och har sitt huvudkontor i Solna, Sverige.

Bransch

Läkemedel

Omsättning (2023)

22 123 000 SEK

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

126 117

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

904

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

648

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

124 565

Swedish Orphan Biovitrum rapporterar 8 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

103 001

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

2 595

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

193

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

7 970

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

11

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

9 895

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

871

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

29

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska operationella växthusgasutsläpp (scope 1 och 2) med 50% från 2016 års nivå

  Fram till 2025

 • Nå nettonollutsläpp för operationella växthusgasutsläpp (scope 1 och 2)

  Fram till 2030

 • Byta till 100% förnybar energi

  Fram till 2030

 • Uppnå en 100% hybrid- eller eldriven fordonsflotta

  Fram till 2030

Initiativ

 • DEI Initiative Deployment

  En verktygslåda för utbildningar och workshops för att öka kunskap, medvetenhet och engagemang implementerades, och viktiga HR-processer granskades ur ett DEI-perspektiv.

 • Global Employee Engagement Survey

  Årliga engagemangs- eller pulsmätningar har genomförts sedan 2020 för att förbättra medarbetarengagemang.

 • Leadership Competency Model Rollout

  Sobi implementerade sin globala ledarskapskompetensmodell för sina 350 högsta chefer genom fyra workshops.

 • Net Zero Emissions by 2030

  Sobi strävar efter att uppnå nettonollutsläpp från sina anläggningar och bilflotta senast 2030.

 • Renewable Energy Usage

  Ökning av användningen av certifierade förnybara energikällor till 76 procent av all förbrukad elektricitet.

 • Responsible Sourcing Programme

  Inkludera uppföljning av leverantörers framsteg med klimatarbete i leverantörskategorier kopplade till huvudsakliga scope 3-bidragare.

 • Achieve 100% Hybrid or Electric Vehicle Fleet by 2030

  Sobi planerar att byta sin hela bilflotta till 100% hybrid eller eldriven senast 2030.

 • Reduction of Scope 1 and 2 Emissions by 2025

  Sobi strävar efter att minska sitt operationella växthusgasutsläpp med 50% från 2016 års nivå.

 • Humanitarian Aid Donation Program

  Sobi och Sanofi åtagit sig att donera 500 miljoner internationella enheter av faktormedicin senast 2024.

 • Anti-Corruption and Anti-Bribery Training

  Obligatorisk anti-korruptions- och anti-mutorutbildning för alla nya anställda, med slutförandegrader på 95% respektive 91% år 2023.

 • EcoVadis Sustainability Reporting Platform

  Övervaka och driva prestanda hos leveranskedjepartners beträffande miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling.