Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Volvo AB

Volvo Group är en global tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marina och industriella drivsystem. Företaget har en stark närvaro på marknader över hela världen och är känt för sina innovativa och hållbara lösningar inom transport och infrastruktur. Volvo Group arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan genom att utveckla energieffektiva produkter och implementera hållbara affärsmetoder.

Bransch

Byggmaskiner och tung transportutrustning

Omsättning (2023)

533 300 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

90 735

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

266 294 000

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

228 000

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

66 000

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

266 000 000

Volvo AB rapporterar 1 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

266 000 000

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Biogena utsläpp
(ton CO₂e)

Biogena utsläpp är koldioxidutsläpp som uppstår från icke-fossila (sk. förnybara) källor, som tex förbränning av biobränslen eller biprodukter vid pappersmassatillverkning. Enligt GHG-protokollet redovisas dessa utsläpp separat från scope 1-3, eftersom de är aktiv del av kolets kretslopp.

13 000

Mål

 • Minska utsläppen från egna verksamheter med 50% jämfört med 2019

  Fram till 2030

 • Minska utsläppen per fordonskilometer för lastbilar med 40% jämfört med 2019

  Fram till 2030

 • Minska utsläppen per fordonskilometer för bussar med 40% jämfört med 2019

  Fram till 2030

Initiativ

 • Implementera energibesparingsinitiativ

  Målet är att genomföra energibesparingsinitiativ 2021–2025 som tillsammans sparar 150 GWh per år från 2025.

 • Första Flyttare Koalitionen

  Volvo Group har åtagit sig att senast 2030 ska minst 10% av de primära aluminiuminköpen ha nära noll koldioxidutsläpp.

 • Netto-noll värdekedja

  Volvo Group har en tydlig ambition för netto-noll värdekedja och växthusgasutsläpp till 2040.